សូមអរគុណជាពិសេសដល់ ៖

Supervisor/Advisers/Supporters/Reviewers

  • Mr. Chheangly Chhun
  • Ms. Manuth Vann
  • Ms. Meily OENG
  • Mr. Ossa Soeun
  • Mr. Rina Buoy
  • Dr. Sovila Srun
  • Mr. Visal In
  • Mr. Votana Srey

Linguistics

  • Mr. CHHaiya RY
  • Mr. Vatho Chem